udrzitelny_rozvoj

Udržateľný rozvoj

Zásady, ktoré v spoločnosti platia a dodržiavajú sa, sú začlenené do integrovaného systému riadenia akosti, certifikovaného podľa noriem ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. Tento systém neustále zlepšujeme a ďalej rozvíjame.

Popri snahe o kvalitu s orientáciou na zákazníka, je stredobodom nášho záujmu, dosiahnutie nákladovo optimálnych dodávok našich výrobkov a služieb.

Spoločnosť má všetky informácie o aspektoch životného prostredia. Informuje o dôsledkoch vplyvu činnosti spoločnosti na životné prostredie. Dodržiava právne predpisy, stanovuje konkrétne právomoci a zodpovednosti za ochranu životného prostredia.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obaloch spoločnosť zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré uvádza na trh na území Slovenskej republiky prostredníctvom zbernej spoločnosti. V rámci zabezpečovania zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sú v prevádzkach spoločnosti všetky odpady triedené.

Spoločnosť kladie dôraz na znižovanie odpadov, emisií do ovzdušia a spotreby energií v súlade s úrovňou technického poznania. Cieľom vzdelávania zamestnancov je okrem iného zvyšovať poznatky zamestnancov o dopadoch ich práce na životné prostredie a o možnostiach ochrany životného prostredia.

Neoddeliteľnou súčasťou politiky spoločnosti je dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých pracoviskách, a to nie len zo strany vlastných zamestnancov, ale i obchodných partnerov.

Kontakt
petra.fedorcikova@porr.cz